Hur kan du använda tillgängliga resurser på bästa möjliga sätt för att skapa långsiktig framgång?

ieros påbyggnadsprogram ”Strategi och Innovation” är en djupdykning i teorier och praktiska verktyg som du kan använda för att förnya hur du och din verksamhet jobbar strategiskt i er vardag dvs. hur ni väljer att använda tillgängliga resurser för att nå långsiktiga mål.

Med en uppdaterad syn på strategi, strategiskt arbete och innovation kan du använda hög förändringstakt ochkomplexitet till din fördel och på så sätt maxa din organisations förutsättningar (och dina egna) att lyckas på lång sikt.

Omfattning:
Programupplägg:
4 dagar och en halvdag

Datum: Programstart under hösten 2020

Programdagar (Kl. 08.00-17.30)

Kostnad: 20.000 SEK + moms

Fördjupad beskrivning:

Programmet är skapat för dig som har köpt in på ieros tankar om att en komplex, snabbföränderlig omvärld kräver nya sätt att tänka, agera och arbeta. Programmet är en djupdykning i teorier och praktiska verktyg som du kan använda för att förnya hur du och din verksamhet jobbar strategiskt i er vardag dvs. Hur ni väljer att använda tillgängliga resurser för att nå långsiktiga mål

Efter programmet kommer du vara väl rustad för att praktiskt bygga och/eller leda framgångsrik verksamhet i en komplex snabbföränderlig omvärld.

Programmet kommer hjälpa dig skapa nytta och förändring oavsett om du jobbar på ett entreprenöriellt bolag, en NGO eller ett storbolag. Verktygen vi använder kommer vara användbara oavsett om du är vd, eller om du leder en mindre del av ditt bolag.

Programmet är en fortsättning på det iero-program som du redan gått. Programmet är bara öppet för personer som gått grundprogrammen vilket säkrar en hög jämn nivå, att vi börjar där ditt tidigare program slutade, samt att vi snabbt kommer igång.

Varför ska du gå detta program?

Med en uppdaterad syn på strategi, strategiskt arbete och innovation kan du använda hög förändringstakt och komplexitet till din fördel och på så sätt maxa din organisations förutsättningar (och dina egna) att lyckas på lång sikt.

I verkligheten leder majoriteten av Sveriges ledare och chefer (trots bästa intentioner) sina verksamheter på ett sätt som gör att verksamheten underpresterar på lång och kort sikt. Anledningen är oftast att man har en syn på strategi och långsiktigt arbete som skapades, och fungerade mycket bra, för den komplexitet och förändringstakt som rådde på 80, 90 och början av 2000-talet. I dagens snabbföränderliga omvärld leder denna syn på strategi ofta till att tid och resurser allokeras på ett icke optimalt sätt samt att organisationen förlorar engagemang, drivkraft och anpassningsförmåga.

Strategi- och Innovationsprogrammets syfte är att ge deltagarna möjlighet att utveckla ett synsätt som passar för dagens och morgondagens omvärld. Deltagarna kommer få teorier som har starkt stöd i forskning, praktiska exempel, konkreta verktyg och ett enormt erfarenhetsutbyte med människor från olika branscher och organisationer.

Deltagarna kommer även få med sig argument och modeller som kommer underlätta när de vill övertyga resten av sin organisation att anamma arbetssätt och synsätt som fungerar i en komplex och snabbföränderlig omvärld.

Vad kommer vi göra?

Programmet utgår från definitionen av strategi och frågeställningen ”Hur väljer du att använda dina tillgängliga resurser för att nå långsiktiga mål?”

Vi kommer ta utgångspunkt i Henry Mintzbergs forskning och teorier kring hur framgångsrika strategier skapas i verkligheten. Samtidigt kommer vi förklara varför det synsätt som de flesta organisationer har på strategi (planering och positionering) bara är en liten del i det som måste innefattas i strategiskt arbete om det strategiska arbetet ska ha effekt i dagens verklighet.

Planering och positionering bygger på förutsägbarhet och med tanke på att förutsägbarheten i vår omvärld hela tiden minskar så blir den klassiska synen på strategi mindre användbar för varje dag som går. Mintzberg (och vi) hävdar att den största anledningen till att detta föråldrade synsätt på strategi lever kvar är att våra stora strategikonsultbyråer har byggt sina strukturer och affärsmodeller kring det.

Programmets fokus ligger sedan på att utforska och använda väl utvalda teorier, verktyg och modeller för strategiskt arbete som passar för dagens snabbföränderliga omvärld. Deltagarna kommer introduceras till flera av de stora tänkarna inom strategiområdet så som Hamel, Drucker, Meister mfl. I en snabbföränderlig omvärld blir förmåga att skapa innovation och en kultur som stödjer innovation avgörande. Därför kommer deltagarna introduceras till forskare och praktiker som är verksamma inom innovation, kultur och andra angränsande områden. Exempelvis kommer vi använda oss av material från Scharmer, Shein mfl

Hur hör detta program ihop med det iero-program du redan gått?

Syftet för ieros grundprogram ”Att leda i komplexitet” är att skapa förståelse för VARFÖR vi måste uppdatera vårt sätt att bygga och leda våra organisationer och ge grundläggande verktyg för detta. Strategi-och innovationsprogrammet är en djupdykning i HUR vi kan göra för att uppdatera hur vi jobbar i, och leder, våra organisationer.

På Strategi och innovationsprogrammet kommer du få en mycket djupare förståelse av det du lärde dig under ditt tidigare ieroprogram samtidigt som du kommer få praktiska verkytg och modeller som du kan använda i ditt arbete. Vi kommer bygga vidare på teorier kring empowerment, innovation, lyssnande m.m, men först och främst kommer du få nya modeller, verktyg och erfarenhet som kommer hjälpa dig att implementera modernare arbetssätt och ledarskap i din vardag.

Varför ska du gå just detta program om du är intresserad av strategi och innovation?

Givetvis finns det program på marknaden där strategi och innovation är en beståndsdel, men då tillsammans med många andra beståndsdelar. Det finns mycket få program i världen där strategi- och innovationsarbete är helt i fokus. Programmets tydliga fokus kommer även säkra att alla deltagare har 100% fokus och är intresserade för strategi och innovation på ett sätt du inte får på andra program.

Optimal lärmiljö skapas genom att alla deltagare har en gemensam utgångspunkt och kunskapsbas, samt en etablerad tillit, då samtliga deltagare redan har gått igenom ett iero program.

Kontakta Caroline för mer info caroline@iero.se eller på mobilen: 0731-83 65 87